නළු කීර්ති සභා ප්‍රථම නාට්‍ය දර්ශන

නරි බෑනා සමඟ කාමරේ පොරේ

1960 නොවැම්බර් 04
තර්ස්ටන් විදුහල
ප්‍රථම නිෂ්පාදනය - තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය රංග පීඨය

නරි බෑනා

1961 මාර්තු 01
මහරගම ගුරු විදුහල

දෙවන නිෂ්පාදනය - ආධුනික නාට්‍ය සංගමය

නරි බෑනා නව අර්ථකථනය

1973 ජූනි 07
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

ඇමති පට්ටම

1960.12.11 බොරැල්ල තරුණ බෞද්ධ ශාලාව