නළු කීර්ති සභා ප්‍රථම නාට්‍ය දර්ශන

නරි බෑනා සමඟ කාමරේ පොරේ

1960 නොවැම්බර් 04
තර්ස්ටන් විදුහල
ප්‍රථම නිෂ්පාදනය - තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය රංග පීඨය

නරි බෑනා

1961 මාර්තු 01
මහරගම ගුරු විදුහල

දෙවන නිෂ්පාදනය - ආධුනික නාට්‍ය සංගමය

නරි බෑනා නව අර්ථකථනය

1973 ජූනි 07
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
නිෂ්පාදනය - නළු කීර්ති සභා

ඇමති පට්ටම

1960.12.11 බොරැල්ල තරුණ බෞද්ධ ශාලාව

බක් මහ අකුණු

1963.04.16 ලුම්බිණි රඟහල - හැව්ලොක් පෙදෙස

ජසයා සහ ලෙන්චිනා

1965.07.23 සුදර්ශී රඟහල - කොළඹ 07

ජීවන වංචාව හෙවත් ඉබි කට්ට

1965.09.18 ලුම්බිණි රඟහල - හැව්ලොක් පෙදෙස

විකාරයේ ආකාරය

1967.05.06 ලුම්බිණි රඟහල - හැව්ලොක් පෙදෙස

කබායේ හබේ

1971.12.14 ලුම්බිණි රඟහල - හැව්ලොක් පෙදෙස

පද්මාවතී

1974.08.03 ලුම්බිණි රඟහල - හැව්ලොක් පෙදෙස

ගජමන් පුවත

1975.10.14 ලයනල් වෙන්ට් රඟහල - කොළඹ 07

මධුර ජවනිකා

1983.06.12 ලුම්බිණී රඟහල

ආනන්ද ජවනිකා

1986.