Dayananda Gunawardena Biography | දයානන්ද ගුණවර්ධන ජීව දත්ත

සම්පූර්ණ නම Full Name

හෙට්ටිපතිරැන්නැහැලාගේ දයානන්ද ගුණවර්ධන

Hettipathirannehelage Dayananda Gunawardena

උපත Date of Birth

15.10.1934 හල්ගම්පිටිය, උඩුගම්පොල Halgampitiya, Udugampola, Sri Lanka.

පාසැල් අධ්‍යාපනය Schools attended

 1. රජයේ විද්‍යාලය, උඩුගම්පොල Government School, Udugampola (1943-1946, from Grade 1 to 6. It is noteworthy that he was an active member of school’s drama society)

 2. වේයන්ගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය Government Secondary School, Veyangoda (1946-1951, from Grade 7 to Ordinary Level. Vice President of the Drama and Music Society, Junior Cadet Captain and awarded the Trophy for the ‘Best Cadet’)

 3. ආනන්ද විදුහල, මරදාන Ananda College, Colombo (1951-1953) Vice President of the College Geographic Society. It is noteworthy that he was awarded the D. B. Jayatilleke Literary Award (Open category) and the Amarasena Art Award (Open category) during his tenure at Ananda College.

Positions held in Student bodies

 • ලේකම්, සිංහල නාට්‍ය සංගමය Secretary of the Sinhala Drama Society

 • උප සභාපති, සමාජවාදී සංගමය Vice President of the Socialist Movement

 • විශ්ව විද්‍යාලයීය අධ්‍යාපනය University Education

 • ලංකා විශ්ව විද්‍යාලය, පේරාදෙණිය - සිංහල, ආර්ථික විද්‍යාව හා භූගෝල විද්‍යාව (විශේෂ) කලා උපාධිය - 1957General Arts Qualifying Examination offering Sinhala, Geography and Economics at Lanka University, Peradeniya. Bachelor of Arts - BA (Lanka) – Special Degree in Geography (1957)

 • ගුරු වෘත්තිය Schools served

 • කෑගලු විද්‍යාලය, කෑගල්ල ‍Kegalu Vidyalaya , Kegalle (1957-1960)

 • තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, කොළඹ Thurstan College, Colombo (1960-1961)

 • රැකියාව Institutions Served

 • නිෂ්පාදක - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව Producer – Programmes, Sri Lanka Broadcasting Corporation (1961-1989)

 • අධ්‍යක්ෂ - ශ්‍රවණ හා පර්යේෂණ - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව Director – Audio Research, Sri Lanka Broadcasting Corporation (1989-1990)

 • අධ්‍යක්ෂ - ඉංග්‍රීසි සේවය - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව Director – English Service, Sri Lanka Broadcasting Corporation (1990-1992)

 • විශ්‍රාම ගැනීම - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව Retires from Sri Lanka Broadcasting Corporation in 1992.

 • Other positions held

 • කථිකාචාර්යය, ජාතික නාට්‍ය සංස්ථා - නාට්‍ය විද්‍යාලය Lecturer at the Drama Institute of the National Drama Corporation

 1. බාහිර කථිකාචාර්යය, රජයේ කලායතනය Visiting Lecturer in Theatre at the Government Aesthetic Institute

 2. සාමාජික, ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩය නාට්‍ය අනුකමිටුව Member of the Drama Sub Committee of the Sri Lanka Arts Circle

 3. සාමාජික, ප්‍රසිද්ධ රැ Member of the Public Performance(s) Board

Countries toured and training received

 1. 1957 - Moscow – International Student and Youth Festival

 2. 1962 – Romania – Sri Lankan Representative at the International Drama Federation and Study of Drama in Bulgaria, Czechoslovakia and Russia

 3. 1966 – Awarded the Commonwealth Scholarship for Study of Radio and Television at BBC by Sri Lanka Broadcasting Corporation

 4. 1978 – East Germany – Directing of “Nari Bena” under the Cultural Exchange Programme

 5. 1979 – Yugoslavia – Sri Lankan Representative at the First Television Festival of the Non Aligned

 6. 1991 – South Korea – Conducted a Research on “Buddhism and Korean Theatre” following a scholarship awarded by the South Korean International Cultural Foundation

ප්‍රකාශිත පොත් Publications to his credit

 1. මූලික සිතියම් විද්‍යාව - Mulika Sithiyam Vidyawa (Basics in Mapping) – 1961

 2. නරි බෑනා (නාට්‍ය) - Nari Bena (Sinhala Folk Drama) – 1963

 3. මද්දහන් ගින්දර (කවි)- Maddahan Gindara (Collection of Sinhala Verses) – 1963

 4. සකල කලා වල්ලභ (සිංහල ජන කථා)- Sakala kala wallabha (Sinhala folklore) – 1965

 5. බක් මහා අකුණු (නාට්‍ය) - Bakmaha Akunu (Sinhala Drama) – 1970 Literary Award

 6. ජසයා සහ ලෙන්චිනා (නාට්‍ය) - Jasaya saha Lenchina (Drama)

 7. ජීවන වංචාව හෙවත් ඉබිකට්ට (නාට්‍ය) - Jeevana Vanchawa hewath Ibikatta (Sinhala Drama) – 1973 Literary Award

 8. ගජමන් පුවත (නාට්‍ය) - Gajaman Puwatha (Epic Drama) - 1976

 9. මධුර ජවනිකා (නාට්‍ය) - Madhura Javanika (Epic Drama) – 1984 Literary Award

 10. ආනන්ද ජවනිකා (නාට්‍ය) - Ananda Javanika – 1989 Winner of Literary Award

 11. කාමරේ පොරේ සමඟ කෙටි නාට්‍ය පහක් - Kamare Pore samaga Keti Natya Pahak – 1992 Literary Award

නිෂ්පාදනය කල නාට්‍ය Dramas which went on boards

 1. ස්වර්ණතිලකා - Swarnathilaka – 1958 – Produced by Kegalu Vidyalaya Drama Society

 2. පරාස්සයා - Prassaya - 1959 – Staged by National Drama Circle

 3. නරි බෑනා - Nari Bena - 1960 – First Production for Thurstan College Drama Society 1961 – Second Production for Amateur Drama Society

 4. කාමරේ පොරේ - Kamare Pore - 1960 – Adaptation from English Drama “Box and Cox”

 5. ඇමති පට්ටම – Emathi Pattama - 1960 – Adaptation from the Bulgarian Drama “Golemanov”

 6. පිංගුත්තර - Pinguththara - 1961 – Produced by the Sinhala Society of the University of Colombo

 7. බක් මහා අකුණු - Bak mahaa Akunu – 1963 – Adaptation of the French Drama “Marriage of Figaro” (Introduced the Revolving Stage to Sri Lanka for the first time)

 8. දෙන්නා දෙපොලේ - Denna Depole – 1964 – Produced from Hemasiri Prewardhana’s script

 9. ජසයා සහ ලෙන්චිනා Jasaya saha Lenchina– 1965

 10. ජීවන වංචාව හෙවත් ඉබිකට්ට - Jeevana Vanchawa hewath Ibikatta - 1965

 11. විකාරයේ ආකාරය - Vikaraye Akaraya – 1967 – Produced for the Drama Festival of ‘Lassana’ Newspapers

 12. කබායේ හබේ - Kabaye Habe – 1971

 13. පද්මාවතී - Padmawathi – 1974 – Produced along with Lakshman Jayakody after editing the original publication of Charles Dias

 14. ගජමන් පුවත - Gajaman Puwatha – 1975

 15. බැංකු නාටකය- Banku Natakaya - 1977 - Produced for the 10th Anniversary of the People’s Bank

 16. මධුර ජවනිකා – Madhura Javanika - 1983 – Produced in association with Jones Overseas 1984 – Winner of Peace Award (Drama)

 17. ආනන්ද ජවනිකා - Ananda Jawanika – 1986 - Awarded Best Direction and Special Award for Script at the 1987 State Drama Festival. In addition, certificates awarded for Best Music, Stage Management and Acting.

 18. මතක භක්ත - Mathaka Bhaktha – 1990 – Produced on the invitation of the Police Sub Services Headquarters

චිත්‍රපට Films

 • බක් මහා දීගේ - Bak maha Deege – 1969 (Following the Bakmaha Akunu Drama)

වෙනත් නිර්මාණ Other creations

 • රන් ඔන්චිල්ලා - රෑකඩ වැඩසටහන - Television programme on Jathaka stories using Ambalangoda Puppetry. (1984)

 • පිරිනිවන් මංගල්‍ය - Pirinivan Mangalya - Produced by National Institute of Education (NIE) Music by Premasiri Kemadasa - (1991)

Death

Passed away at the Colombo General Hospital on June 24, 1993.

Family

 • Father: Don Simon Gunawardena (1869-1964) English Teacher

 • Mother: Nalapana Don Somawathi Danansuriya

 • Wife: Irangani Ranatunga

 • Children: Chakrayuda Kirthi Gunawardena (Son), Abhimangala Gunawardena (Daughter) & Wasantha Priya Gunawardena (Son)